Provozní řád Zimního Stadionu Kooperativa-Arena Plzeň

Tento provozní řád slouží k dodržování příslušných orgánů a provozovatele JK RANGIFER s.r.o. k zajišťování pořádku, bezpečnosti i ochrany zdraví návštěvníků zimního stadionu Kooperativa-Arena Plzeň.

Uživatelé jsou povinni dodržovat všechny pokyny tohoto provozního řádu. Za uživatele jsou považovány všechny osoby pohybující se v areálu ZS.

Uživatelé ledové plochy mají vstup do šaten max 30 min před začátkem rezervace ledové plochy. Při mistrovských utkáních max. 90 min před jeho zahájením. Na zápasy amatérských lig je vstup povolen max. 60 min před zahájením utkání.

Klíč od šaten vydává zaměstnanec ZS na recepci nebo vedoucí ZS jen při pronájmech ledové plochy a zápasech. Osoba, která klíč přebírá, nahlásí své jméno a číslo OP. Při turnajových, ligových utkání složí zálohu na klíč ve výši 500,- Kč. Po dobu pronájmu je zodpovědná za pronajatou šatnu a její zařízení. Po skončení akce předá šatnu a vrátí klíč . Záloha bude uživateli vrácena po převzetí-překontrolování šatny zaměstnancem ZS v plné výši, pokud bude dodržen Organizační řád zimního stadiónu Kooperativa Plzeň.

Uživatel šatny je zodpovědný za její případné poškození vzniklé v době pronájmu šatny.

V prostoru haly, na chodbách, ve vestibulu, v šatnách a v restauraci je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Konzumace nápojů ve skle je povolena pouze v prostoru restaurace ZS Kooperativa Plzeň. Přísný zákaz vnášení potravin k ledovým plochám a nápojů v pevně neuzavíratelných obalech .

Uživatelé jsou povinní udržovat prostory šaten v čistotě. Pro odpadky (izolační pásky aj.) slouží odpadkové koše. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé uživateli v průběhu užívání prostor. Takto vzniklé škody na majetku i zdraví je uživatel povinen hradit vlastními prostředky .

Do areálu ZS je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.

V době úpravy ledu rolbou je vstup na ledovou plochu přísně zakázán. V případě nerespektování tohoto zákazu bude úprava ledové plochy přerušena a vzniklá časová ztráta nebude uživateli uhrazena.

Uživatel má právo nahlásit písemně nedostatky nebo časové ztráty vzniklé obsluhou ZS. Po prošetření provozovatelem haly bude uživateli podána písemná zpráva o vyšetření stížnosti a jejím řešení.

Pronájem je možno zrušit minimálně 5 dní před rezervovaným termínem. Nestane-li se tak, bude tato rezervace naúčtována. Při placení hotově před tréninkovou jednotkou je třeba pronájem zaplatit před vstupem na ledovou plochu zaměstnanci ZS na recepci nebo vedení ZS.

Uživatelé jsou povinni se řídit rozpisy tréninkových hodin, které jsou vyvěšovány ve 14ti denních intervalech na vývěsce v hale a na internetové adrese www.zimnistadionkosutka.cz .

Uživatelům je přísně zakázán vstup do prostoru rolbovny a dalších technických prostorů. (strojovny chlazení a vzduchotechniky).

Uživatelům je zakázáno lézt na konstrukce v hale i mimo halu, věšet se na ochranná skla. V době utkání je zakázáno vstupovat do prostoru trestné a hráčské lavice.

Manipulace s časomírou a rozhlasovou aparaturou je povolena pouze osobám k tomu určeným.

Uživatelům je zakázáno zapojovat jakékoliv spotřebiče a aparatury na elektrickou síť rozvedenou v areálu haly bez svolení ředitele haly nebo strojníka.

Lékárna a nosítka pro první pomoc jsou umístěny v ošetřovně. Jejich použití s popisem zranění bude zapsáno do knihy úrazů, která je uložena v lékárničce umístěné v ošetřovně.

Při nedodržování provozního řádu ZS a jeho doplňků pro bruslení veřejnosti ze strany uživatelů je vedoucí haly nebo jeho zástupce oprávněn:

k vykázání uživatelů z prostoru ZS

k zrušení pronájmu uživatelům

 

Provozní řád bruslení veřejnosti

Termíny bruslení veřejnosti jsou uvedeny na vývěsce v hale a na internetové adrese.

Správa ZS může z technických důvodů změnit začátek bruslení veřejnosti nebo zrušit bruslení veřejnosti v celém rozsahu.

V době bruslení veřejnosti je vstup povolen pouze do hal ledových ploch , prostoru šaten veřejného bruslení, vstupní haly s příslušenstvím. Vstup do dalších prostorů je zakázán.

Vstup do hal ledových ploch je povolen pouze bruslícím. Doprovodné osoby pak pouze k bruslícím dítětem do 8 let s platnou zakoupenou vstupenkou.

Prodej vstupenek se provádí ve vstupní hale na recepci. Zakoupenou vstupenkou je nutno se prokázat před vstupem do hal s ledovou plochou.

Při úpravě ledové plochy rolbou je vstup na ledovou plochu přísně zakázán.

Bruslící jsou povinni dbát příkazů pořadatelů označených červenou páskou s nápisem „pořadatel“ a zaměstnanců ZS.

Jsou zakázány jakékoliv hry na ledové ploše, včetně používání hokejek neníli bruslení veřejnosti s hokejkou. Bruslící jsou povinni být ohleduplní ke starším občanům a malým dětem.

Je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů v prostoru ledových ploch.

Z bezpečnostních důvodů je nutno při bruslení používat vhodné rukavice, které zakrývají zápěstí. Bez vhodných rukavic je přístup na kluziště zakázán.

Poranění a úrazy se hlásí pořadateli na ledové ploše, nebo na recepci či u vedení ZS. Zde je možné ošetření nebo přivolání lékařské pomoci.

Při krizových situacích se návštěvníci řídí pokyny vedoucího ZS nebo odpovědných osob ZS.

Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé uživateli v průběhu užívání prostor. Takto vzniklé škody na majetku i zdraví je uživatel povinen hradit vlastními prostředky.

 

V Plzni dne 01.05.2014, provozovatel ZS Kooperativa -Arena Plzeň

 

                                                                       JK RANGIFER s.r.o.

Novinky

Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich

<p>Náš zimní stadión&nbsp;bude 5. do 10.

<p>Přijďte se naučit bruslit pod vedením zkušených trenérů.</p&gt

Kontakt

Zimní Stadion Kooperativa - Arena

  • Studentská 117/2143
    323 00 Plzeň
    Czech Republic

Recepce:

Sekretariát:

Provozovatel

JK RANGIFER s.r.o.
Křimická 773/44
18 00 Plzeň
IČO: 02843218
DIČ: CZ02843218
Odběr novinek